Napomene – Uslovi


NAPOMENA :

Uvod

Ovaj veb-sajt vam je omogućio Agencija Bafer., Kralja Aleksandra 42. Kladovo , Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o Agenciji Bafer.. (u daljem tekstu: Bafer) kompanijama koje su povezane sa Agencijom Bafer i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Bafer ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovom veb-sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Bafer bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost.

Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate.

Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta

 1. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica
  Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat Agenciji Bafer. Bafer samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.
 2. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta Agencije Bafer, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.
 3. Bafer ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.
 4. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Bafer i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.
 5. Opšte odricanje od odgovornosti
  Svaka odgovornost kompanije Bafer za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta – bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup – ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost kompanije Bafer usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju kompanija Bafer snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica.

Bafer ulaže velike napore da svi veb-sajtovi Agencije Bafer budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke.

Bafer ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu Bafer.rs, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

 1. Predviđanja i izjave o namerama
  Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Bafer stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole Agencije Bafer Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Bafer nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.